کمیته اجرایی

نام و نام خانوادگي

مسئوليت

دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچي

دبير کنگره

دکتر رضا منصفي

دبير اجرايي کنگره

دکتر سهراب عفتي

دبير علمي کنگره

دکتر سهراب عفتي

دبير کنفرانس سيستم هاي فازي ايران

دکتر اميد سليماني فرد

دبير علمي کنفرانس سيستم هاي فازي ايران

دکتر رضا منصفي

دبير کنفرانس سيستم هاي هوشمند ايران

دکتر مهدي سعادتمند

دبير علمي کنفرانس سيستم هاي هوشمند ايران

دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچي

دبير کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي

دکتر مجتبي روحاني

دبير علمي کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي

دکتر سهراب عفتي

کميته سخنراني هاي علمي و ميزگردها

مهندس پيروز حسني رخ

کميته اجرايي 

مهندس نسيبه رادي راز

کميته روابط عمومي

دکتر عابدين واحديان مظلوم

کميته روابط بين الملل

دکتر علي اکبر اکبري

کميته ارتباط با صنعت

دکتر علي اکبر اکبري

کميته کارگاه هاي علمي و صنعتي

دکتر مرتضي گچ پزان

کميته انتشارات (فارسي)

دکتر سيد کمال الدين غياثي شيرازي

کميته انتشارات (انگليسي)

دکتر اميرحسين مهاجرزاده

کميته سايت کنگره

دکتر اميد سليماني فرد

کميته استارت آپ

دکتر سعيد ابريشمي

کميته مسابقات

مهندس مهدي مولوديان

کميته تشريفات و پذيرايي

مهندس مهناز کردارپور

مسئول دبيرخانه

Sponsors / Supporters

LOGOs-New
LOGO3